Intern Reglement ATR

Intern Reglement ATR (editie 2020)


Doel van de vereniging

 • De v.z.w. Antwerpse Trekruiters heeft tot doel om de ruitersport in het algemeen te bevorderen door het organiseren en promoveren van ruiter- en mentochten en het geven of organiseren van onderricht in dit verband.
 • Onze club ATR is aangesloten bij de Landelijke Rijvereniging (LRV), waardoor al onze leden automatisch ook aangesloten zijn bij LRV-recreatie.


Lidmaatschap

 • Iedereen, zonder beperking van geslacht, ouderdom, woonplaats, ideologische of politieke overtuiging, kan lid worden van ATR.
 • De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. In dit lidgeld is inbegrepen: het lidmaatschap, bijkomende sportverzekering, toegang tot al de ATR-voordelen en ondersteuning, en ervaring van een erkende en representatieve vereniging.
 • De aanvaarding van het ATR-lidmaatschap houdt het stilzwijgend akkoord in met de statuten zoals ze gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, en met dit huishoudelijk reglement.
 • Wie wil deelnemen aan onze activiteiten kan dit enkel als alle inschrijvings-, lid- en verzekeringsgelden in orde zijn voor het begin. Zo niet maakt de ruiter/menner geen deel uit van de ATR. Elke verantwoordelijke zal er op toezien dat ruiters en/of menners die niet in regel zijn, niet deelnemen aan de activiteit.
 • Alle leden hebben het recht de jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen die statutair plaats vindt op het einde van januari.


Paarden

 • Paarden die deelnemen aan activiteiten van de club moeten vrij zijn van besmettelijke ziekten, en niet uit een stal komen waar een besmetting is.
 • Zieke, gekwetste of vermoeide paarden moeten goed verzorgd worden en kunnen door de verantwoordelijke verplicht worden de trektocht of wandeling te stoppen. Hetzelfde geldt ook voor paarden waarvan het beslag of de staat van de voeten niet toelaat op een diervriendelijke manier aan de tocht deel te nemen of die verder te zetten.
 • Alle paarden van om het even welk ras mogen aan de ATR-activiteiten deelnemen.
 • Alle rijstijlen mogen gebruikt worden voor zover dat geen gevaar oplevert voor paard of ruiter of voor de mederuiters en paarden.
 • De af te leggen afstanden en het tempo moeten in verhouding staan tot de graad van training en de leeftijd van paarden en ruiters.
 • Men moet een afwisseling in tempo voorzien (stap/draf/galop) zodat de paarden de gelegenheid krijgen op adem te komen en de rit boeiend blijft voor paard en ruiter. Elke vorm van koers is natuurlijk totaal uit den boze.
 • Bij haltes en overnachtingen zullen eerst de paarden verzorgd worden voordat de ruiters aan zichzelf denken. Het comfort en welzijn van het paard gaat voor op dat van de ruiter.
 • De paarden die een gevaar zouden kunnen zijn voor de andere deelnemers worden verplicht een merkteken te dragen:

Een rode strik op de staartwortel voor paarden die slaan.

Een rode strik op de maanvlecht of -top voor paarden die bijten.

Een witte strik op de staartwortel voor hengsten.    

 • Ook met deze merktekens is de ruiter nog altijd verantwoordelijk als er een ongeval veroorzaakt wordt door zijn paard.


Verantwoordelijkheden

 • Wreedheden en mishandelingen tegenover de paarden, baldadigheden en dronkenschap, gebruik van drugs die door de wet verboden zijn, en al de handelingen die de goede naam en reputatie van ATR, en ruiters in het algemeen, zouden kunnen schaden zullen eveneens een uitsluiting en/of een sanctie tot gevolg kunnen hebben.
 • De groepsverantwoordelijke (gids, begeleider of scout) en/of de bestuursleden hebben het recht om elke overtreder van dit reglement van zijn tocht en/of wandeling uit te sluiten. Ze zullen hierover rapport uitbrengen aan de voorzitter die dan met het bestuur zal oordelen.
 • Bij al de ATR-tochten en activiteiten zijn de Belgische wetten van toepassing. Van iedereen wordt verwacht die te kennen, te respecteren en toe te passen.
 • Sancties kunnen bestaan uit een waarschuwing of berisping, het verbod om gedurende een bepaalde periode aan één of meerdere activiteiten deel te nemen, tot uitsluiting uit de vereniging.
 • Elke verantwoordelijke organisator van een tocht (gids, begeleider of scout) kan een deelnemer weigeren voor zijn/haar tocht als hij/zij dit voldoende kan motiveren.
 • Tijdens de tocht zal iedereen de richtlijnen van de verantwoordelijke gids opvolgen. Het is de gids die vooraan rijdt en het tempo aangeeft. De gids voorbijsteken mag alleen na afspraak met deze gids.


Kledij

 • Wij stellen geen speciale eisen aan de kledij, maar zorg dat we binnen de lijnen van het fatsoen blijven.
 • Alhoewel het niet wettelijk verplicht is, is het dragen van een helm ten stelligste aanbevolen. Het zal aan het oordeel van de verzekering overgelaten worden of de verzekerbaarheid in het gedrang komt.


Bescherming van de natuur

 • Vermijd plaatsen met recreatieve bestemming zoals stranden in de zomer, speelvijvers, visputten, wandelbossen en fietspaden als daar veel mensen zijn, tenzij dit expliciet toegelaten is.
 • Ontzie kwetsbare gebieden zoals jonge aanplantingen, landbouwgewas en weiden, tenzij er een ruiterpad door loopt.
 • Verstoor het wild niet, zeker niet tijdens het broedseizoen.
 • Hou in het jachtseizoen rekening met de jagers. Respecteer hen ook en houdt rekening met mogelijke schrikreacties van je paard door de geweerschoten.
 • We laten nergens papier of afval achter. Na picknick of halte wordt al het afval terug meegenomen indien geen vuilbak voorhanden is.
 • In de bossen mag je enkel vuur maken op daarvoor voorziene plaatsen waar het expliciet toegelaten is. In de bossen wordt ook niet gerookt. Trouwens is roken te paard om veiligheidsredenen steeds uit den boze.
 • Wettelijk aangegeven private wegen moeten gerespecteerd worden. Iedereen die door ons toedoen schade heeft opgelopen, zelfs onvrijwillig, moet vergoed worden.
 • Huisdieren en grazend vee mogen we niet opschrikken. Als dieren in een weide of tuin waar we langskomen onrustig worden gaan we zeker over in stap. Aan een weide met paarden gaan we steeds in stap.
 • De natuurlijke stilte in een bos zullen we eerbiedigen. Aanplantingen en bomen zullen we zeker niet beschadigen. Bij een halte gebruiken we een bindtouw tussen de bomen en we binden de paarden zo dat ze niet aan de schors, de takken of de wortels kunnen bijten. Voor een enkel paard is het handig om 2 halstertouwen te gebruiken tussen 2 bomen.


Gedragsregels

 • Op de openbare wegen volgen we natuurlijk het verkeersreglement. Daarin wordt ook de plaats van ruiters en menner op de weg beschreven.
 • In bosgebieden en tussen velden en weiden gebruiken we de wegen en paden samen met andere gebruikers zoals auto’s, fietsers en wandelaars. Respecteer ook hun plaats op de weg.
 • In natuurgebieden, private en openbare bossen verschillen de regels van plaats tot plaats. Stel u op de hoogte van die regels.
 • Als er ruiterpaden zijn gaan we die zoveel mogelijk gebruiken. In veel gebieden met een reglementering staat aangegeven dat, als er een ruiterpad is, de andere paden verboden zijn voor ruiters. De verkeerswegen die door deze gebieden lopen mogen we natuurlijk wel gebruiken, tenzij anders aangegeven.
 • Vermijd veelvuldig gebruikte smalle wandel- of fietspaadjes. Zorg dat we geen ergernis opwekken doordat het pad vernield is na onze doortocht. Het is ook niet veilig voor ons en voor de anderen.
 • Inhalen en kruisen van andere ruiters, koetsen, voetgangers en fietsers doen we steeds in stap. Het paard is een kudde- en vluchtdier. Het ingehaalde of tegenliggende paard kan jong of onervaren zijn. Ook de ruiter of menner kan onervaren zijn.
 • Als we op onverharde wegen rijden gebruiken we zoveel mogelijk het middengedeelte van de weg zodat we de bandensporen niet omwoelen. Dit zal bijdragen tot meer begrip voor de ruiters.


Inrichten van activiteiten

 • Het bestuur van ATR kan zelf tochten of activiteiten inrichten (clubactiviteiten). Dan is de club verantwoordelijk tegenover de uitbaters van maneges of andere accommodaties.
 • Elk individueel lid kan ook een tocht organiseren en op de ATR-kalender plaatsen. Ook in dat geval zijn al de deelnemers, die in regel zijn met hun lidmaatschap, verzekerd door onze verzekering die we via LRV afgesloten hebben. Op deze tochten zijn alleen leden van ATR of van een andere club die bij LRV aangesloten is toegelaten. Als de verantwoordelijke organisator ook niet-leden toelaat hoort de rit niet op onze kalender. Hierop kunnen we een uitzondering maken als iemand, bij wijze van proef, eenmalig wil kennis maken met onze club. Als dit op voorhand aangegeven wordt, en daarvoor een formulier ingevuld wordt, brengen wij de verzekering in orde. We willen hiermee zorgen dat al de deelnemers bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn om het betwisten van verantwoordelijkheden zo veel mogelijk te beperken.
 • Bij het bekendmaken van activiteiten zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden wie de inrichter is (e-mail, telefoon, plaats en uur van vertrek, mogelijke deelnamekosten).
 • Bij twijfel over de rijvaardigheid heeft de organisator of verantwoordelijke steeds het recht om voor het vertrek de deelnemer aan een kleine rijvaardigheidsproef te onderwerpen en hem/haar desgevallend te weigeren. Dit geldt eveneens voor paarden die niet in optimale conditie verkeren of waarvan de uitrusting of het beslag niet in orde is.

 

Dit Intern Reglement van ATR is opgemaakt te Geel op 30 april 2020 en treed onmiddellijk in voege.

                                                                                         

Cel Deckers – Voorzitter ATR 

 

ATR - Antwerpse Trekruiters